کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری محور نوری کوارتزها و مطالعات پتروگرافی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک نشان داد که بیشتر کوارتزها با مکانیسم مهاجرت مرز دانه تجدید تبلور یافته‌اند. این تجدید تبلور در دمای بیش از °C30 ± 630 صورت می‌گیرد. اکثر کوارتزها با لغزش موازی محور نوری دگرشکل شده‌اند و محور نوری این دانه‌ها به صورت دو نقطه در نزدیک محور X استریوگرام تمرکز یافته است. لغزش موازی محور نوری در دمای بیش از °C600-550 و شرایط آب‌دار اتفاق می‌افتد. کوارتزها در پی واتنش با بیضی استرین کلوچه‌ای غیر هم محور چپ لغز دگرشکل شده‌اند و این امر سبب شده که محور نوری آن‌ها به صورت کمربندهایی در اطراف محور Z استریوگرام قرار گیرد. زاویه باز شدگی کمربندهای محور نوری که در صفحه XZ استریوگرام اندازه گیری شده بین 79 الی 114 درجه متغیر است و استفاده از ترمومتر زاویه باز شدگی نشان می‌دهد که میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک در دمای °C50 ± 730-

کلیدواژه‌ها