نقش تخلخل‌های غیر مرتبط در تعیین ضریب سیمان‌شدگی و تاثیر فشار همه‌جانبه موثر بر آن دریکی از مخازن کربناته ناهمگن ایران

نویسندگان

چکیده

ضریب سیمان‌شدگی (m) مهمترین پارامتر در مدل‌های محاسباتی تعیین اشباع سیالات می‌باشد و خطای جزئی در ارزیابی آن تاثیر بسزائی در تخمین اشباع آب و ذخیره هیدروکربن در جا دارد. در سنگ‌های نا‌متجانس کربناته مقدار m بسته به نوع ناهمگونی می‌تواند از حدود 1 در سنگ کربناته شکافدار تا حدود 5 در سنگ کربناته با تخلخل‌های حفره‌ای و قالبی غیر مرتبط متغیر باشد. در بسیاری از موارد با اندازه‌گیری‌ دقیق تخلخل و مقاومت الکتریکی مغزه‌های یک میدان هیدروکربوری می‌توان مدل تجربی برای تعیین m ارائه نمود. در این مطالعه به منظور ارزیابی پارامتر‌m در یکی از مخازن کربناته ناهمگون در جنوب ایران، ابتدا تخلخل، تراوائی و توزیع اندازه منافذ نمونه‌های مغزه 3 حلقه چاه تعیین شد و با استفاده از این اطلاعات و مطالعه زمین‌شناسی مقاطع نازک میکروسکوپی، طبقه‌بندی سنگ مخزن انجام شد.

کلیدواژه‌ها