بررسی زون های سنگ منشاء در میدان دارخوین با استفاده از داده های پتروفیزیک و آنالیز راک‌اول

نویسندگان

چکیده

سنگ منشاء یکی از عناصر اصلی سیستم هیدروکربوری است. از این رو جهت شناخت یک سیستم هیدروکربوری در یک منطقه لازم است نخست سنگ منشاء و ویژگی های آن بررسی گردد. در این مطالعه سنگ های منشاء میدان دارخوین واقع در دشت آبادان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های لاگ گاما و لاگ صوتی استفاده شده و بر اساس آن زون‌های سنگ منشاء احتمالی در سازندهای پابده، کژدمی، گرو، گوتنیا، نجمه، سرگلو و نیریز تفکیک گردیده است. سپس از این زون ها نمونه هایی جهت آنالیز راک اول انتخاب و مقدار ماده آلی کل نمونه ها مشخص شده است. بر اساس آنالیز راک اول در بین زون های معرفی شده، زون های سازندهای گرو و سرگلو از لحاظ مقدار ماه آلی در حد عالی تا خیلی خوب قرار داشته و از لحاظ قدرت نفت زایی در حد خوب تا متوسط می‌باشند.

کلیدواژه‌ها