تحلیل چند کاناله امواج سطحی با استفاده از روش همبستگی متقابل نقطه میانی مشترک

نویسندگان

چکیده

اطلاع از خاصیت کشسانی لایه‌های زمین در بررسی‌های مهندسی و در مطالعات ژئوتکنیکی اهمیت بسیاری دارد. یکی از پارامترهای مهم و ضروری، در تعیین ضرایب الاستیک یک منطقه و مطالعه پاسخ دینامیکی آن بر روی پدیده تشدید به هنگام وقوع زلزله، سرعت موج برشی است. وابستگی منحنی پاشش امواج سطحی به سرعت امواج برشی، این امکان را به وجود می‌آورد تا با به‌کار بردن تکنیک‌های مختلف، پروفیل سرعت امواج برشی برای لایه‌های نزدیک به سطح زمین به‌دست آید. سرعت عمل، غیر مخرب بودن تکنیک و مقرون به صرفه بودن آن در مقایسه با حفاری و نداشتن برخی محدودیت‌های روش شکست مرزی از مزیت‌های روش‌های تحلیل امواج سطحی است. در این مطالعه تحلیل چند کاناله امواج سطحی با استفاده از روش CMPCC (روش پردازش MASW‌CMPCC)، برای تهیه منحنی پاشش امواج سطحی از داده‌های بازتابی دو بعدی با چشمه P و به دنبال آن به‌دست آوردن پروفیل سرعت S، استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها