رشد، رنگیزه های برگ و فتوسنتز گیاه شلغم (.Brassica rapa L) تحت کمبود بور و شدت های مختلف نور

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر کمبود بور بر رشد، مقدار رنگیزه ها و فتوسنتز، گیاه شلغم (Brassica rapa L.) در سه شرایط نوری متفاوت شامل 50، 100 و 150 میکرومول بر متر مربع در ثانیه در محیط هیدروپونیک با غلظت کافی (25 میکرومولار) و پائین (5/2 میکرومولار) از بور در شرایط کنترل شده به مدت یک ماه رشد داده شد. ماده خشک اندام هوائی و ریشه در شرایط کمبود بور بترتیب تا 79% و 82% کاهش یافت. جبران عرضه بور در هفته آخر رشد تا حد زیادی رشد را به گیاهان شاهد نزدیک کرد. تحت تاثیر افزایش شدت روشنائی نه تنها تولید ماده خشک بلکه جذب بور نیزافزایش یافت. کاهش رشد ناشی از کمبود بور در گیاهان رشد یافته در شدت های نور بالاتر بیش از گیاهان رشد یافته در شدتهای پائین نور بود. مقدار کلروفیل و کاروتنوئید های برگ تحت کمبود بور کاهش یافت

کلیدواژه‌ها