الگوهای هموپلازی صفات ریخت شناسی در سرده گون (باقلائیان) بر پایه تبارزایی حاصل از داده‎های nrDNA ITS

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه الگوهای هموپلازی 8 صفت رویشی و 14 صفت زایشی بر پایه تبارزایی حاصل از داده‎های nrDNA ITS برای 115 گونه شامل 109 گونه از اعضای کلاد Astragalus senso stricto و 6 گونه از جنس‎های خویشاوند به‎عنوان برون‎گروه مورد بررسی قرار‎گرفت. حالات مختلف صفات انتخاب شده از منابع موجود گردآوری و براساس ارزش‎گذاری‎های عددی و به صورت نامرتب کددهی شد. تبارزایی مولکولی نیز براساس داده‎های nrDNA ITS و به روش Neighbour Joining با استفاده از نرم‎افزارPAUP* ver. 4.0 b10 بازسازی شد. سپس ماتریس حاصل از این داده‎ها در قالب تبارزایی بدست آمده از داده‎های مولکولی مکان‎نگاری گردید. براساس نتایج حاصل از این مطالعه، بیشترین میزان ضریب سازگاری (ci= consistency index) و ضریب اتکاء (ri=retention index) به ترتیب 5/0 و 96/0 و مربوط به صفت ?کانال‎های مولد کتیرا? است. همچنین کمترین میزان ci و ri به ترتیب 03/0 و 35/0 و مربوط به صفت وضعیت گل‎‎آذین (متراکم/تنک) بود.

کلیدواژه‌ها