مطالعه اثرات بازدارندگی داروی سدیم سولفابنزامید بر رشد و تکثیر سلول های T-47D با تأکید بر آپاپتوزیس و توقف چرخه ی سلولی

نویسندگان

چکیده

در راستای مطالعات گسترده ی انجام گرفته به روی سولفونامیدها اثرات ضد توموری برای این خانواده ی دارویی مشاهده و گزارش شده است. ساز و کار بروز اثرات ضد سرطانی در خانواده ی دارویی سولفونامیدی به عوامل متعددی نسبت داده شده است که از آن جمله می توان به مهار آنزیم کربنیک انیدراز غشائی، ممانعت از تشکیل ساختار های میکروتوبولی، مهار چرخ? سلولی و مهار رگ زایی اشاره نمود. در این پروژه ی تحقیقاتی داروی سدیم سولفابنزامید با توان کم مهارکنندگی آنزیم کربنیک انیدراز انتخاب گردید تا اثر خالص آن بر فرآیندهای سلولی نظیر القای مرگ سلولی و یا توقف چرخ? سلولی در یک رد? سلولی سرطان سینه (T-47D) مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها