تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی میگوهای حفار (Thalassinidea (Crustaces: Decapoda نواحی جزر و مدی جزیره قشم، خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

فون میگوهای حفارThalassinid در ایران ناشناخته است. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق از 11 ایستگاه جزر و مدی سواحل جزیره قشم جمع آوری شد. در مجموع هفت گونه از طول این سواحل متعلق به چهار خانواده معرفی می شود که عبارتند از: Upogebiidae (Upogebia carinicuda), Callianassidae (Neocallichirus indicus, Podocallichirus masoomi, Michaelcallianassa indica,Callianassa bouvieri) Gurretiidae (Gourretia coolibah) Callianideidae (Callianidea typa)همه ی این گونه ها بعنوان گزارش جدید برای جزیره قشم محسوب می شوند. زیستگاه های هر گونه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این موجودات به نوع خاصی از زیستگاه وابسته هستند. ترجیح زیستگاهی بیشتر گونه ها در ناحیه بین جزر و مدی از نوع ماسه ای و ماسه ای-گلی بود اما برخی از گونه ها در سواحلی دارای تخته سنگ جمع آوری شدند

کلیدواژه‌ها