اثر تنش شوری برمحتوای پروتئین، رنگیزه ها، قندها و ترکیبات فنلی در کشت بافت چند گونه از شنبلیله های ایران

نویسندگان

چکیده

گیاهان از مکانیسم های متعددی برای پاسخ به تنش شوری استفاده می کنند. در این تحقیق، تاثیرات تنش NaCl بر وزن تر و خشک، محتوای پروتئین، پرولین، قندهای مختلف، رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای ترکیبات فنلی در کشت بافت T. foenum- graecum،T. aphanoneura،T. eliptica و T. tehranica در شرایط در شیشه مورد مطالعه قرار گرفت. بافت کالوس از قطعات جداکشت محور زیر لپه دانه رست های 10 روزه در محیط MS حاوی 5/0میلی گرم در لیتر دی کلرو فنوکسی استیک اسید(2-4-D) و 1 میلی گرم در لیتر کینتین به دست آمد. کالوس ها بعد از 35 روز در محیط MS حاوی غلظت های 0، 50، 75، 100و 150 میلی مولار NaCl واکشت شدند. وزن تر و خشک هر چهار گونه تحت شوری کاهش نشان داد. تحت شوری محتوای پرولین، ترکیبات فنلی، قندهای محلول، الیگوساکاریدها و قندهای احیاکننده در هر چهارگونه افزایش یافت

کلیدواژه‌ها