مطالعه مراحل پس از جنینی A. urmiana و A. parthenogenetica با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره

نویسندگان

چکیده

در تعیین تعداد مراحل لاروی آرتمیا و نیز صفات مورفولوژیک این مراحل میان محققین اختلاف نظر وجود دارد. تاکنون بیشتر مطالعات مورفولوژیکی انجام شده روی مراحل پس از جنینی دو گونه Artemia urmiana و A. parthenogenetica با استفاده از میکروسکوپ های نوری صورت گرفته است. در این مطالعه، و در ادامه پژوهش های قبلی نویسندگان، برای افزایش دقت در یافتن و توصیف صفات مورفولوژیکی، مراحل مختلف لاروی دو گونه آرتمیاهای ایران به تفکیک تهیه و اندام های مختلف آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم و میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. سیست های دو گونه A. urmiana وA. parthenogenetica از مرکز تحقیقات آرتمیا در دانشگاه ارومیه تهیه شد و در محیط آزمایشگاه تحت شرایط کنترل شده و یکسان مورد تفریخ و پرورش قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها