نویسنده = محمدعلی زاده محمدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روشهای سنگ شناسی در بازنگری واحدهای لیتواستراتیگرافیکی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

دکتر رسول اخروی؛ محمدعلی زاده محمدی