نویسنده = فریدون ملک زاده
تعداد مقالات: 3
1. ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1387

محمد علی آموزگار؛ فریدون ملک زاده؛ محمد رضا صعودی


2. اثر فاکتورهای مختلف بر روی حذف تلوریت توسط باکتری نمک دوست نسبی Salinicoccus sp. strain QW6

دوره 32، شماره 2، بهار 1385

محمد علی آموزگار؛ مراحم آشنگرف؛ فریدون ملک زاده