اثر فاکتورهای مختلف بر روی حذف تلوریت توسط باکتری نمک دوست نسبی Salinicoccus sp. strain QW6

نویسندگان

چکیده

غلظت های بالای تلوریوم محلول (تلوریت) دارای اثرات حاد و مزمن بر روی موجودات زنده می باشد. با هدف توسعه یک روش بیولوژیکی برای حذف تلوریت، اثرات پارامترهای مختلف شامل pH ?/? تا 5/10، دمای 2?تا 4? درجه سانتی گراد، غلظت‌های مختلف نمک‌های سدیم کلراید، پتاسیم کلراید و سدیم سولفات (5/0 تا 4 میلی مولار )، غلظت‌های مختلف سلنو اکسی آنیونها (2 تا 10 میلی مولار ) و غلظت های مختلف تلوریت پتاسیم (1/0 تا 1 میلی مولار) روی حذف تلوریت در شرایط هوازی در کشت یک سویه باکتری گرم مثبت نمک دوست نسبی جدا شده از پساب کارخانه نساجی مرینوس قم مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس صفات شکلی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی این سویه به طور موقت در جنس Salinicoccus قرار داده شد. حداکثر حذف تلوریت در 5/7 pH، دمای 35 درجه سانتی گراد،غلظتهای 5/1 مولار سدیم کلراید، 5/0 مولار سدیم سولفات، 1 مولار پتاسیم کلراید، 6 میلی مولار سدیم سلینت، مشاهده گردید. تحت شرایط بهینه بالا غلظت اکسی آنیون سمی پتاسیم تلوریت در سوپرناتانت کشت باکتری بعد ازشش روز انکوباسیون در مقایسه با نمونه شاهد، از 5/0 میلی مولاربه 005/0 میلی مولار کاهش پیدا می‌کند (تقریباً ??% تلوریت حذف شد). رنگ سوسپانسیون سلولی بدلیل تشکیل تلوریوم عنصری سیاه گردید. کریستالهای عنصری تشکیل شده در سیتوپلاسم سلول باکتری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) مشاهده شده و با استفاده از آنالیزEDS تایید گردیدند.

کلیدواژه‌ها