دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 1342، اردیبهشت 1385 (1) 
بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن زیتون در طی رسیدگی میوه

سید منصور سیدنژاد؛ آزاده نیرومند؛ افشین ابراهیم پور


مطالعه فلوریستیک شیبهای جنوب غربی ارتفاعات بینالود (ایران: استان خراسان)

A. Ghahreman؛ J. Heydari؛ F. Attar؛ B. Hamzeh'ee؛ احمد قهرمان؛ جمشید حیدری؛ فریده عطار؛ بهنام حمزهء


چوب کششی در درختان اوکالیپتوس

N. Toghraie؛ D. Parsapajouh؛ H. Ebrahimzadeh؛ B. Thibaut؛ J. Gril؛ H.R. Yazdani Moghadam؛ نوشین طغرائی؛ داوود پارساپژوه؛ حسن ابراهیم زاده؛ برنارد تیبو؛ جوزف گریل؛ حمیدرضا یزدانی¬مقدم


سورفاکتانت های غیر یونی مناسب برای تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea

J. Hamedi؛ A. Makhdoumi Kakhki؛ H.R. Darabi؛ جواد حامدی؛ علی مخدومی کاخکی؛ حسین رضا دارابی