تنوع ژنتیکی در بین واریته های انتخابی گیاه کلزا بر اساس بررسیهای بیوشیمیایی دانه ها

نویسندگان

چکیده

اخیراً توجه زیادی به محصولات روغنی خصوصاً روغن بدست آمده از گیاه کلزا با توجه به ارزش غذایی بالای آن شده است لذا با توجه به این امر و برای تعیین قرابت دانه‌های10 رقم از ایـــــن گیاه با ارزش مورد آزمایش قرار گرفتند این ارقام عبارتند از: Ebonit, Bristol, VDH8001, Option, P.F,Colvert, Orient, Cobra, IRA, Rigent×Cobra پروتئین دانــــه با روش کـــــجلدال اندازه‌گیری شد که این مقدار پروتئینی از 8/30-4/18 متغیر بود و VDH8001 و Bristol به ترتیب بالاترین و پائین ترین مقدار پروتئین را داشتند. به منظور مطالعه پروتئین‌های ذخیره بذر آزمایش SDS-PAGE انجام گرفت که طی الکتروفورز 5 مکان ژنی با 19 باند پروتئینی تشخیص داده شد که رقم های P.F، Ebonit و Option بیشترین تعداد باند (19) و رقـــــم های Oreint, Colvert کمترین تعداد باند پـــروتئینی (12) را داشتند روغن کل به روش سوکسله استخراج و اندازه گیری شد نتایج نشان داد که رقم Rigent×Cobra بالاترین (%42) و رقم Cobra کمترین میزان (%37) روغن را داشتند. میزان و نوع اسیدهای چرب موجود در دانه ها از طریق گازکروماتوگرافی (GC) مشخص شد نتایج حاصل از GC نشان داد که 5 اسید چرب مهم اولئیک, لینولئیک, لینولنیک, استئاریک و پالمیتیک اسید به طور مشترک در 10 رقم مشاهده شد بطوریکه اولئیک اسید بیشترین و استئاریک اسید کمترین درصد را دارا می باشد مقادیر اولئیک اسید در واریته های مختلف بین 3/62-3/51 لینولئیک اسید بین 9/31-09/18, لینـولنیک اسیـد بین 2/16-2/2 استئـاریک اسیـد بین2/2-15/0 و پالمتیک اسید بین 05/8-8/4 مشاهده گردید.آنالیزهای آماری طبق برنامه SPSS انجام گردید و فاصله ژنتیکی دانه‌ها بر اساس چربی و پروتئین ها ی بررسی شده مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها