مطالعه فلوریستیک شیبهای جنوب غربی ارتفاعات بینالود (ایران: استان خراسان)

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی شیبهای جنوب غربی رشته کوه بینالود واقع در شمال شهر نیشابور با مساحت تقریبی 500 کیلومتر مربع شامل شهر خرف و روستای باقشانگاه و منطقه بین آنها از دیدگاه فلوریستیک می‌پردازد. ارتفاع منطقه مورد بررسی بین 1300 تا 3500 متر متغیر بوده، مقدار کل بارندگی سالانه 9/239 میلیمتر و درجه حرارت متوسط سالانه 25/14 درجه سانتیگراد است. منطقه مورد مطالعه 487 گونه گیاه آوندی را شامل می‌شود که به 299 جنس و 67 خانواده تعلق دارند. بزرگترین تیره‌های گیاهی در منطقه به ترتیب عبارتند از: کاسنی با 71 گونه، گندم با 50 گونه، نخود با 45 گونه و شب‌بو با 30 گونه. گیاهان تروفیت با 37 درصد از تیپهای بیولوژیک، تیپ غالب را در منطقه تشکیل داده که بدنبال آنها بترتیب همی‌کریپتوفیتها با 34 درصد و کامفیتها با 12 درصد قرار می‌گیرند. همچنین از دیدگاه تیپ پوششی 48 درصد از کوروتیپها را عناصر رویشی ایرانو-تورانی تشکیل و بقیه متعلق به یک، دو، سه کوروتیپ یا چند ناحیه ای بوده یا حتی پراکنش همه جا وطنی نشان می‌دهند. بر پایه تیپهای رویشی، ویژگیهای بستر و میزان آب در دسترس، رویشگاههای منطقه را می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود: دشتهای پست، شیبهای صخره‌ای خشک، شیبهای مرطوب، رویشگاههای آبی، حاشیه مزارع و مزارع تخریب شده.

کلیدواژه‌ها