چوب کششی در درختان اوکالیپتوس

نویسندگان

چکیده

رشدهای اولیه و ثانوی محورهای اصلی و جانبی درختهای جوان تاگ شماره 634 از گونه Eucalyptus gunnii، و همچنین برخی از جنبه‌های دیگر مربوط به خم کردن ساقه، در گروه کوچکی از درختان جوان راست و خمیده در یک دوره چهار هفته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه تمام درختان جوان، یعنی درختان راست و خمیده، چوب کششی بصورت G-fibre تولید می‌کنند، ثابت شد که خم شدن ساقه در تشکیل G-layer بسیار مؤثر است. سه نوع مختلف از G-fibre تشخیص داده شد: با G-layer نازک بدون یک S3 ، با G-layer متوسط ضخیم با یک S3، و با G-layer ضعیف. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که این اوکالیپتوس، بدنبال مواجه شدن با تنشهای درونی و بیرونی، حداقل از سه سازوکار استفاده می‌کند: تمایز فیبرهای ژلاتینی در گزیلم ثانوی، رشد برون مرکزی متناسب با تولید G-fibre، و تشکیل فیبر در فلوئم در سمت بالائی محورهای خم شده.

کلیدواژه‌ها