دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 1344، مرداد 1385 (2) 
اطلاعات مغناطیسی- ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی‌متال تکنار

آزاده ملک زاده؛ محمد حسن کریم¬پور؛ محمدرضا حیدریان شهری


مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ اعظم ماهانی‌پور؛ احمد عرب


ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان