توصیف گونه های سنگی در یک مخزن ناهمگون کربناته و ماسه سنگی

نویسندگان

چکیده

شناسایی گونه های سنگی و تشخیص ناهمگونی های جانبی آن اولین و مهمترین گام در توصیف مخزن و تهیه مدل زمین شناسی آن می‌باشد. در این مطالعه تعیین گونه های سنگی و بخش بندی مخزن در سازند آسماری یکی از مخازن ناهمگون کربناته و ماسه سنگی ایران انجام شده است. ابتدا با تلفیق داده های آنالیز مغزه شامل فشار مویینگی، تخلخل، نفوذپذیری و توصیف مغزه ها با نمودارهای پتروفیزیکی، گونه های سنگی مختلف کربناته و ماسه سنگی در مخزن شناسایی گردید و بر اساس نتایج آن، مخزن به بخشهای تولیدی و غیر تولیدی تقسیم بندی شد. گونه های سنگی شناسایی شده از مغزه های نفتی4 چاه همراه با نمودار‌های پتروفیزیکی متناظر در یک برنامه کامپیوتری بر مبنای روش فازی آموزش داده شد و اعتبار مدل با آزمایش در چاههای مغزه گیری شده دیگر سنجیده شد. سپس گونه های سنگی در 28 چاه فاقد مغزه شناسایی گردید. نتایج بیانگر تطابق قابل قبول بین گونه های سنگی حاصل از مطالعه مغزه و گونه های سنگی بدست آمده از روش فازی می باشد.

کلیدواژه‌ها