تحلیل دگرریختی در گرانیت میلونیتی علی‌آباد دمق و اهمیت پهنه برشی آن در تفسیر تکتونیک منطقه همدان

نویسندگان

چکیده

گرانیت علی‌آباد دمق با روند شمال خاور-جنوب باختر با ابعاد 5/2 در 10 کیلومتر در 35 کیلومتری جنوب شهر همدان قرار دارد. مطالعه ساختاری و فابریک دگرریختی از یک سو و بررسی سنگ‌شناسی این توده نفوذی و کانیهای دگرگونی موجود درسنگهای دگرگون دربرگیرنده آن از سوی دیگر مشخص ساخت که توده مزبور در پهنه تکتونیکی برشی امتداد لغز که در آن بلوک شمال باختری به سمت شمال خاور و بلوک جنوب خاوری به سمت جنوب باختر جابجایی داشته تغییر شکل یافته است. این تغییر شکل با درجه دگرریختی بالا در شرایط دگرگونی درجه پایین همزمان با جایگیری در شرایط شکل‌پذیر صورت گرفته است. فابریک موجود در گرانیت زمانی ساخته شده که توده به حالت انجماد نرسیده و بلورها در شرایط شکل‌پذیر دگرشکل شده‌اند و دگرریختی در آن تا زمان انجماد کامل ادامه داشته است. همسازی فابریک سنگهای دربرگیرنده با توده نفوذی نشان می‌دهد که توده در پهنه‌ای در راستای برگوارگی غالب موجود در منطقه و هم امتداد با آن در داخل آنها قرار گرفته است. تأثیر حرارتی توده نفوذی در سنگهای دگرگون دربرگیرنده در حاشیه توده نفوذی به صورت دگرگونی برگشتی هویدا شده است. هندسه سیگموئیدال توده نفوذی بزرگ همدان و موقعیت این پهنه برشی امتدادلغز راستبر در بخش جنوب خاوری آن، اهمیت تکتونیک ترافشارشی را در این بخش از پهنه سنندج- سیرجان و چرخش فضای کششی ایجاد شده در این تکتونیک را در جایگیری موقعیت کنونی توده گرانیتی علی- آباد دمق و متعاقباً در جایگیری گرانیت همدان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها