ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

نویسندگان

چکیده

دزفول فروافتاده در جنوب غرب ایران واقع شده و یکی از نفتخیزترین مناطق دنیا برای اکتشاف و توسعه میدان محسوب می‌گردد. در این ناحیه لایه‌های متعدد سنگ منشاء با سن‌های زمین‌شناسی متفاوت وجود دارند. لذا به منظور تعیین زمان تولید نفت از سازند پابده مدلسازی تدفین رسوبات و حرارتی انجام گردید. از اطلاعات لاگ، زمین‌شناسی، چینه‌شناسی و آنالیز نمونه‌های چاه شامل کنده‌ حفاری بعنوان داده‌های پایه جهت بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات استفاده شد. سپس کالیبره‌سازی مدلهای یک بعدی و دو بعدی تکامل حرارتی حاصل از بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات و داده‌های آزمایشگاهی شامل انعکاس ویترنیت، رسانائی حرارتی، دمای سطح و ته چاه و اطلاعات مربوط به آب و هوای دیرینه صورت پذیرفت. همچنین مدلهای حرارتی دیرینه رسوبات با داده‌های ژئوشیمیایی اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه بمنظور بررسی دقیق زمان زایش نفت از سنگ منشاء پابده تطبیق داده شد. نتایج بدست آمده بصورت نمودارها و نقشه جهت نشان دادن تکامل حوضه رسوبی ارائه گردیده است. سازند پابده در این ناحیه بلحاظ سنی جوانترین سنگ منشاء محسوب می‌شود و کروژن آن غالباً از نوع II و مخلوطی از انواع II و III می‌باشد و این سازند در بیشتر میادین دزفول فروافتاده به مرحله زایش نفت رسیده است. ولی در مقام مقایسه نسبت به سازند کژدمی نفت کمتری را تولید کرده است. بیشتر نفت تولید شده محدود به نواحی عمیق و بخش مرکزی حوضه شده که بطور نسبی دمای بالاتری را دریافت کرده است. براساس مدلسازی حرارتی سازند پابده در حال حاضر به لحاظ پختگی در مراحل بلوغ اولیه تا میانی می‌باشد..

کلیدواژه‌ها