مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

نویسندگان

چکیده

رسوبات کرتاسه میانی در غرب شهر کرمان با مارن‌های سبز رنگی که سرشار از ماکرو و میکروفسیل‌ها هستند مشخص می‌شوند. بر اساس مجموعه ماکروفسیل‌ها, سن مارن‌های سبز رنگ آلبین بالایی- سنومانین زیرین مشخص گردیده است. ماکروفسیل‌های غالب در این مارن‌ها اکینوییدها و دوکفه‌ای‌ها می‌باشند. شش گونه از اکینوییدها برای اولین بار از مارن‌های سبز این منطقه گزارش گردیده است کهPliotoxaster sp. به همراه Exogyra sp. عناصر غالب مجموعه ماکروفسیل‌ها را تشکیل می‌دهند. تعدادی از این نوع ماکروفسیل‌ها قبلاً از عمان، مصر و اردن گزارش گردیده‌اند. مجموعه ماکروفسیل‌ها اکولوژی مناسبی را در زمان نهشته شدن مارن‌های سبز رنگ مشخص می‌سازند.

کلیدواژه‌ها