کاربرد آنالیز خوشه‌ای چندمتغیره در تعیین رخساره‌های لاگ و زون‌بندی مخازن، مثالی از سازند آسماری، میدان مارون

نویسندگان

چکیده

زون‌بندی مخازن نفتی بر اساس خصوصیات اصلی سنگها از مهمترین وظایف کارشناسان صنعت نفت می‌باشد. خصوصیات اصلی سنگها اغلب با توصیف دقیق صحرایی (تعیین لیتوفاسیس‌ها) و آزمایشگاهی (تعیین پتروفاسیس‌ها) مشخص می‌گردد. تعیین دقیق رخساره‌های اصلی (لیتوفاسیس + پتروفاسیس) در اغلب مطالعات زیرسطحی به‌سبب عدم وجود مغزه و خرده‌های حفاری امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی که داده‌های لاگ تنها داده در دسترس می‌باشند، رخساره لاگ (رخساره الکتریکی) جایگزین رخساره رسوبی می‌گردد. مطالعه حاضر با استفاده از آنالیز خوشه‌ای چندمتغیره به تعیین رخساره‌های لاگ سازند آسماری در میدان مارون بر اساس برنامه‌نویسی الگوریتم جدیدی در نرم‌افزار متلب (MATLAB) می‌پردازد. تعیین رخساره‌های لاگ سازند آسماری در چاهی انجام می‌گیرد که دارای پوشش کامل مغزه است. برای اطمینان از صحت روش رخساره‌های لاگ تعیین شده با لیتوفاسیس‌های به‌دست آمده از توصیف مغزه‌ها مقایسه می‌گردد. بدین ترتیب درجه اطمینان روش و حد بریدگی جهت تعیین رخساره‌های لاگ در این سازند مشخص می‌گردد. نتایج این مطالعه دارای کاربرد اساسی در مطالعه چاه‌های فاقد مغزه در این میدان می‌باشد

کلیدواژه‌ها