قدرت تفکیک جانبی در لرزه‌نگاری و عوامل موثر بر آن

نویسندگان

چکیده

از نظر تئوری بهترین قدرت تفکیک ممکن را می‌توان با استفاده از فرمول بیلکین پیش بینی نمود. ‌این فرمول می‌تواند به اثر فرکانس، دهانه برداشت (Aperture)، دورافت و آرایش برداشت بر روی قدرت تفکیک پاسخ دهد. در‌این مطالعه پهنای موجک مکانی (Spatial wavelet) حاصل از کوچ رویداد پراشنده بعنوان سنجه جدید قدرت تفکیک جانبی با قدرت تفکیک پیش بینی شده از فرمول بیلکین برای مجموعه داده‌های سه بعدی تک فولد مقایسه می‌شود. پهناهای بدست آمده در‌این مطالعه پیش بینی‌های تئوری بیلکین را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که داده‌های با دورافت صفر بهترین قدرت تفکیک ممکن و گردآوردهای چشمه مشترک (common shot gather) سه بعدی بدترین قدرت تفکیک ممکن را تولید می‌کنند. در حالی که گردآوردهای دورافت مشترک و گردآوردهای گسترش متقاطع از لحاظ قدرت تفکیک حد وسط دو حالت فوق را تولید می‌کنند. اثر نمونه‌برداری مکانی و فولد را بر روی قدرت تفکیک جانبی نمی‌توان مستقیماَ از فرمول بیلکین بدست آورد. دراین مطالعه ‌این مهم با توجه به نویز کوچ (Migration noise) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ‌این مطالعه همچنین نشان‌می‌دهد که نمونه‌برداری تصادفی گشاد (Random coarse sampling) نویز کوچ کمتری نسبت به نمونه‌برداری منظم گشاد (Regular coarse sampling)تولید می‌کند، گرچه ‌این نمونه‌برداری مکانی نمی‌تواند به خوبی نمونه‌برداری مکانی منظم چگال (Regular dense sampling) باشد. نرم افزارهای مورد نیاز در‌این مطالعه توسط نگارندگان در محیط MATLAB تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها