(کنودونتها)Icriodus و Polygnathus دونین پسین شرق ایران و دونین میانی-پسین شمال ایران

نویسندگان

چکیده

فونهای Icriodus و Polygnathus دونین پسین ناحیه طبس، شرق ایران و دونین میانی - پسین کوههای البرز شمال ایران مورد بررسی قرار گرفته است. 23 گونه و یا زیرگونه Icriodus و 33 گونه Polygnathus تشریح و نمایش داده شده است. از جمله پنج گونه جدید Ic. housei، Ic. talenti، Ic. bultyncki،Ic. walliseri و Ic. jafariani..

کلیدواژه‌ها