چینه‌شناسی و فون آمونیتی سازند چمن‌بید در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

نویسندگان

چکیده

دو برش چینه‌شناسی از سازند چمن بید اولی در کیلومتر 25 جاده مشهد- سرخس در منطقه کوه رادار و دومی در شمال روستای ناربند مطالعه و اندازه‌گیری شده است. در این مطالعه آمونیت‌های سازند چمن بید مورد بررسی قرار گرفته است که می‌توان آنها را در 11 جنس طبقه بندی کرد. بر اساس آمونیت‌های موجود برای سازند چمن بید در برش ناربند سن باتونین تا آکسفوردین ودر برش رادار سن باژوسین پسین تا کالوین پیشنهاد می‌شود. با توجه به شباهت میان فونای آمونیتی حوضه کپه داغ با شمال ایران و ایران مرکزی در ژوراسیک میانی و پسین این احتمال می‌رود که این حوضه‌ها با هم در ارتباط بوده‌اند. از سوی دیگر تشابه فسیلی میان منطقه مورد بررسی با نمونه‌های یافت شده از مناطق اروپا‌ی مرکزی مربوط به همین زمان زمین‌شناسی، تایید می‌کند که آمونیت‌ها متعلق به ایالت زیستی نیمه مدیترانه‌ای ((Sub-Mediterranean می‌باشند.

کلیدواژه‌ها