شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

نویسندگان

چکیده

بر اساس شواهد صحرایی، پتروگرافی و داده‌های شیمی سنگ کل در توده نفوذی پنج‌کوه با ترکیب غالب مونزونیت- سیینیت، دو نوع آلتراسیون سدی- کلسیک در مرکز و پتاسیک در حاشیه توده تشخیص داده شده است. آلبیتی شدن حاشیه پلاژیوکلازها، آلبیت دارای ماکل صفحه شطرنجی، اسکاپولیتی شدن پلاژیوکلازها، محتوای بالای اسفن و آپاتیت و نبود عمومی کانی‌های اپک شواهدی از آلتراسیون سدی- کلسیک در مونزونیتها وتبدیل پلاژیوکلاز از حاشیه به ارتوکلاز و بیوتیت‌های تکه تکه شواهدی ازآلتراسیون پتاسیک می‌باشند. در ترکیب شیمیایی سنگ کل هر یک از دو نوع آلتراسیون نیز تغییراتی مشاهده گردیده است. این تغییرات شامل اضافه شدن مقادیرN2O، CaO، MgO، TiO2، P2O5، Sr، V و Sc و از دست رفتن K2O، FeO?، Ba، Zr و Rb درآلتراسیون سدی- کلسیک و روندی عکس آن در سنگ‌های حاصل ازآلتراسیون پتاسیک می‌باشد. تمامی‌شواهد مذکور شسته شدن عناصر آهن، پتا سیم و در طی آلتراسیون سدی – کلسیک و اضافه شدن آنها به زون پتاسیک را تداعی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها