بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای کواترنر و معرفی نیمرخ خاکهای زیربنای شهر همدان

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله نتایج بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی بر روی نهشته‌های کواترنر و همچنین معرفی نیمرخ خاکهای زیر بنای شهر همدان ارائه گردیده است. روش تحقیق بر پایه مطالعات وشناسایی‌های صحرایی و انجام آزمایشات مختلف فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بر روی این نهشته‌ها بوده است. علاوه بر آن از اطلاعات و داده‌های گزارشات ژئوتکنیکی مختلف که بمنظور احداث سازه‌های مهندسی در شهر همدان انجام شده‌اند، استفاده گردیده است. بمنظور تکمیل اطلاعات و با هدف دستیابی به یک پروفیل ژئوتکنیکی از خاکهای زیربنای شهر همدان، اقدام به حفر چاهکهای اکتشافی اضافی و هچنین بازدید و برداشت نمونه از پروفیل خاک محلهایی که بمنظور احداث سازه‌های مختلف در دست اجرا بوده‌اند، شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات قبلی و همچنین نتایج حاصل از این تحقیق، اقدام به تحلیل زمین‌شناسی مهندسی از کلیه داده‌های موجود، نیمرخ ژئوتکنیکی خاکهای زیربنای شهر همدان شده است. نیمرخ حاصله در جهت شمالی-جنوبی طول 14 کیلومتر از دشت همدان را شامل می گردد که از روستای دره مراد بیگ (مناطق با رسوبات و آبرفتهای درشت دانه) در جنوب‌غرب تا فرودگاه همدان واقع در شمال‌شرق منطقه (مناطق با رسوبات و آبرفتهای ریز دانه) در آن قرار می‌گیرند. در این پژوهش علاوه بر ویژگیهای ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی مهندسی، شرایط تشکیل و بافت رسوبات زیربنای شهر همدان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها