القاء جنین سوماتیک از کوتیلدون گیاه بلوط (Quercus castaneifolia)

نویسندگان

چکیده

ازمایشات روی چهار گونه بلوط (Quercus btantii, Q. infectoria Q. castaneifolia, Q. libani ) انجام گردید. کوتیلدونهای گیاه در محیط کشت MS حاوی هورمونهای BAP (1.0 mg / lit) وIAA (2.0 mg/lit) کشت شد و از انها کالوس تولید گردید. در این محیط کشت پس از12- 8 هفته جنینهای مرحله کروی روی سطح کالوسهای گونه Q. castaneifolia مشاهده گردید. در نهایت جنینهای کروی به مرحله قلبی شکل و گیاهچه تبدیل شدند. قطعات ساقه و برگ این گونه‌ها نیز مورد ازمایش قرار گرفت ولی هیچکدام قادر به تولید کالوس نبودند. گیاهچه‌ها در پایان به محیط کشت بدون هورمون منتقل و تکثیر شدند.

کلیدواژه‌ها