بیان پروتئین mouse G?q با استفاده از سیستم باکولوویروس

نویسندگان

چکیده

سیستم باکولوویروس (Baculovirus expression system) بطور موفقیت آمیزی برای بیان انبوه پروتئینهای یوکاریوتیک در سلولهای حشرات مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم از یک پروموتر بسیار قوی ویروسی به نام AcNPV polyhedron استفاده میکند. در این مطالعه سیستم باکولوویروس برای تجلی پروتئین mouse G?q در سلولهای حشرات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین نوترکیب در مقادیر بالا تولید میشود و در مکان طبیعی خود یعنی غشاء سلول قرار میگیرد, جائیکه به عنوان یک مولکول انتقال دهنده پیام عمل میکند.

کلیدواژه‌ها