مطالعه صفات باززایی گیاه در رویانهای بدست آمده از ظروف مختلف در کشت میکروسپورهای کلزا (Brassica napus cv. PF7045/91)

نویسندگان

چکیده

گیاهان دهنده میکروسپورها در اتاق رشدی با دمای ?C10/15 و دوره نوری 8/16 ساعت (شب / روز) قرار داده شدند. میکروسپورها در مرحلة تک هسته ای انتهایی تا ابتدای دو هسته ای از غنچه هایی به طول mm 5/3-5/2 جدا شدند و در محیط کشت NLN-13 حاوی 13% ساکاروز کشت گردیدند.30 روز پس از کشت میکروسپورهای جداگردیده، رویانهای لپه ای شکل به ابعاد mm 5-4 به محیط کشت B5، جهت باززایی منتقل گردیدند. رویانهای کشت گردیده به مدت10 روز جهت شوک سرمایی به انکوباتوری با دمای ?C4 منتفل گردیدند و سپس به اتاق رشدی با دمای ?C25 منتقل شدند، پس از 30 روز، 3 صفت، درصد تولید گیاهچه های نرمال، درصد تولید رویانهای کالوس زا و درصد تولید رویانهای ثانوی یادداشت برداری گردید. روش بدست آوردن رویان در سه سطح به شرح زیر، تیمار این آزمایش را تشکیل می دهد : الف ) تولید رویان ‌در بالنهای یک لیتری حاوی
ml 100 محیط کشت، ب ) تولید رویان ‌در بالنهای نیم لیتری حاوی ml25 محیط کشت، ج ) تولید رویان در پتری دیشهای شیشه‌ای 15 * 100 حاوی ml5/12 محیط کشت. نتایج نشان داد که بین رویانهای تولید شده در ظروف مختلف محیط کشت از نظر درصد تولید گیاهچه‌های نرمال، رویانهای کالوس‌زا و رویانهای ثانوی، در سطح 01/0 = ?، اختلاف معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارهای این آزمایش نشان داد که رویانهای تولید شده در بالنهای 1 و 5/0 لیتری بدون تفاوت معنی‌دار، در سطح 01/0 = ?، بالاترین درصد تولید گیاهچه‌های نرمال را داشتند و در گروه a قرار گرفتند ( بترتیب 58% و 54% ). رویانهای تولید شده در بالنهای 1 لیتری با تولید 41/21 % رویانهای کالوس زا و 11/11 % رویانهای ثانوی کمترین تأثیر را بر باززایی غیر طبیعی داشتند.

کلیدواژه‌ها