بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن زیتون در طی رسیدگی میوه

نویسندگان

چکیده

روغن‌های گیاهی منابع اصلی انرژی و ماده غذایی اساسی در تأمین اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدانها می‌باشند. مجموعه تغییراتی که در طول رسیدگی میوه زیتون رخ می‌دهد می‌تواند ما را در جهت فهم بهتر فرایندهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی صورت گرفته طی رسیدگی میوه و بهبود ویژگیهای کیفی و تجاری میوه‌ها یاری کند. بر این اساس در تحقیق حاضر، مقادیر چربی کل و همچنین اسیدهای چرب موجود در میوه و برگ زیتون در دو رقم مانزانیلا و دزفول مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، چربی کل میوه در طول دوره رسیدگی دو رقم افزایش می‌یافت و چربی کل در رقم بومی دزفول بیشتر از رقم دیگر بود. اسیدهای چرب غالب برگ و میوه، اولئیک اسید، پالمیتیک اسید و لینولئیک اسید بودند. میزان پالمیتیک اسید در برگ و میزان اولئیک اسید در میوه، طی دوره رسیدگی میوه افزایش می‌یافت.

کلیدواژه‌ها