جذب طلا توسط پلی ساکاریدهای استخراج شده از دیواره سلولهای توتون (Nicotiana tobacum cv. burley 21) در شرایط in vitro

نویسندگان

چکیده

اخیراً از گیاهان و مولکول های زیستی به منظور حذف فلزات سنگین از محیط زیست به عنوان روشی ارزان و مهربان با طبیعت استفاده می شود. در این تحقیق ابتدا مواد زمینه ای پلی ساکاریدی دیواره سلول های توتون استخراج شد و سپس اجزای پلی ساکاریدی آن شامل پکتین، همی سلولز A، همی سلولز B و سلولز جداسازی و تخلیص گردید. مواد زمینه ای و اجزای پلی ساکاریدی دیواره با محلول کلرید طلا با غلظت ppb 100 در سهpH (اسیدی، تقریبا خنثی و بازی)و دو زمان متفاوت (1و 12 ساعت) تیمار شدند. بر مبنای نتایج بدست آمده از GFAAS تمام اجزای پلی ساکاریدی دیواره قادر به جذب طلا در تمامpH ها و زمان های مورد آزمایش بودند. در بین اجزای پلی ساکاریدی دیواره، سلولز در pH های تقریبا خنثی و بازی و همی سلولز Aدر pH اسیدی کمترین میزان جذب طلا رانشان دادند. همی سلولز B در تمام pH ها بیشترین مقدار جذب طلا را طی 1 ساعت تیمار نشان داد. با افزایش زمان تیمار نمونه ها با محلول کلرید طلا میزان جذب طلا افزایش یافت، جز در مورد همی سلولز B که با افزایش زمان، میزان جذب طلا کاهش قابل توجهی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها