اندام زائی در چندگونه بنگدانه: Hyoscyamus pusillus ،H. arachnoideus و H. niger

نویسندگان

چکیده

قطعات اندامهای گیاهی، در محیطهای کشت واجد مقادیر متفاوتی از هورمونهای مختلف، اندامهای نوپدیدی به وجود می آورند که نظیر اندامهای حاصل از بذر به اندامهای تشکیل دهنده یک گیاه کامل قابل تبدیل هستند. در این پژوهش ابتدا بمنظور بدست آوردن دانه رستهای سترون، کشت بذرهای سه گونه مختلف سرده بنگدانه شامل Hyoscyamus pusillus ، H. arachnoideus و H. niger یکساله و دوساله از دو منطقه جغرافیائی مختلف انجام گرفت. سپس با کشت بذر و قطعات اندامهای گیاه سترون در محیطهای کشت MS واجد هورمونهای مختلف با غلظتهای متفاوت، اندام- زائی (ریشه‌زائی، ساقه‌زائی و برگ‌‏زائی) بررسی گردید. بررسیهای آماری نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بهترین ریشه‌زائی در نتیجه کشت ساقه H. niger دوساله در محیط کشت MS واجد IAA (1-mg L 2/0) و کشت ریشه H. niger دوساله در محیط کشت MS واجد IAA
(1-mg L 2/0) و Kin (1-mg L 5/1) حاصل می شود. بعلاوه کشت بذر گونه‌های H. pusillus ، H. arachnoideus و H. niger یکساله در محیط کشت واجد 2,4-D (1-mg L 32/0) بیشترین ریشه‌زائی را نشان می‏دهد. بررسی آماری ساقه‌زائی نشان داد که بیشترین ساقه‌زائی در گونة H. niger دوساله و در حالتی مشاهده می‌شود که کالوسهای حاصل از کشت ساقه در محیط کشت MS واجد IAA (1-mg L 09/0) و BAP
(1-mg L 12/1)، در محیط کشت MS واجد BAP (1-mg L 12/1) و GA3 (1-mg L 5/2) واکشت گردیدند. بعلاوه بر روی کالوسهای حاصل از کشت بذر H. pusillus در محیط کشت MS واجد BAP (1-mg L 5/1) و NAA (1-mg L 5/0) بیشترین ساقه‌زائی مشاهده گردید. در زمینه برگ‌زائی، کشت ساقه H. arachnoideus در محیط کشت MS واجد Kin (1-mg L 5/1) و کشت بذر گونه H. pusillus در محیط کشت MS واجد BAP (1-mg L 5/0) و NAA (1-mg L 5/0) بیشترین برگ‌زائی را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها