نویسنده = مهندس س. م . فخر طباطبائی
تعداد مقالات: 1
1. هر باریوم تخصصی گیاهان زراعی و هرز

1تا4، شماره 0، بهار 1368

مهندس س. م . فخر طباطبائی