نویسنده = مرتضی خلعت بری جعفری
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی خبر- مروست، شمال‌باختری شهربابک

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

اعظم سلطان محمدی؛ مرتضی خلعت بری جعفری؛ محمد رهگشای