نویسنده = حسن ابراهیم زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش‌های شوری و خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم متفاوت برنج از لحاظ تحمل شوری

دوره 36، شماره 2، زمستان 1389

مریم السادات شبر؛ وحید نیکنام؛ زهرا سادات شبر؛ حسن ابراهیم زاده