اثر تنش‌های شوری و خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم متفاوت برنج از لحاظ تحمل شوری

نویسندگان

چکیده

تنش‌های شوری و خشکی از مهم‌ترین موانع کشت برنج(Oryza sativa L.) به شمار می‌روند. در این پژوهش اثر تنش‌های مذکور بر دانه‌رست‌های سه رقم برنج به نام‌های IR29، FL478 و غریب که به ترتیب حساس، متحمل و نسبتاً متحمل به شوری هستند مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور اعمال تنش‌های شوری و خشکی، دانه‌رست‌های دو روزه به محیط کشت پایه MS حاوی غلظت‌های ایزواسمزی NaCl (0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار) یا مانیتول (0، 100، 180 و 275 میلی‌مولار) برای مدت 10 روز انتقال یافتند. هر دو تنش شوری و خشکی کاهش زی‌توده نوساقه، تغییر محتوای پروتئین و فعالیت آنزیم‌های پاداکسایشی را در تمامی ارقام مورد مطالعه به دنبال داشتند. هر چند، برخی ایزوفرم‌های آنزیم‌های پاداکسایشی با خشکی القا و با شوری مهار شدند. بعلاوه، محتوای پرولین تنها تحت اثر شوری افزایش قابل توجهی یافت. بین ارقام مختلف نیز در پاسخ به هر تنش تفاوت‌هایی مشاهده گردید؛

کلیدواژه‌ها