نویسنده = علی یارمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

علی یارمحمدی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد محجل؛ محمدجواد شمسا