رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران

نویسندگان

چکیده

رخداد طلای باریکا در منتهی‌الیه شمال غربی پهنه ساختاری سنندج- سیرجان قرار گرفته است. واحدهای گسترش یافته در این منطقه شامل توالی سنگهای آتشفشانی- رسوبی زیردریایی دگرگون شده با سن کرتاسه می‌باشد. سنگهای میزبان کانه‌زائی در منطقه باریکا واحد اسیدی ریولیتی- توف ریولیتی می‌باشد که بطور کامل در داخل پهنه برشی باریکا قراردارد. کانه‌زائی طلا- نقره (فلزات پایه و باریت) در منطقه باریکا بصورت عدسیهای کوچک و بزرگ و همروند با برگوارگی پهنه برشی است که از پایین به بالا در سه زون قابل بررسی می‌باشد: 1- زون سیلیسی سولفیددار، که از دو قسمت غنی از پیریت و رگه های کوارتزی سولفیددار قطع شده توسط برگوارگی تشکیل شده است. بیشترین عیار طلا در این زون در قسمتهای غنی از پیریت بوده که دارای 5 گرم در تن طلا می‌باشد. 2- زون غنی از سولفید و سولفوسالت که شامل دوبخش پیریت- اسفالریت- سولفوسالت و بخش پیریت ماسیو می‌باشد. بیشترین گسترش این زون در کمر پایین عدسی‌های باریتی است. حداکثر عیار طلا در این زون به بیش از 100 گرم در تن می‌رسد. 3- زون کانسنگ باریتی که متشکل از چند عدسی باریتی است. بزرگترین عدسی باریتی دارای ضخامت 10 و طولی حدود 60 متر است. این زون دارای دو قسمت غنی از سولفید و سولفوسالت و قسمت فقیر از سولفید و سولفوسالت می‌باشد. حداکثر طلا در این زون 25 گرم در تن اندازه‌گیری شده است. مهمترین کانیها در محدوده معدنی باریکا شامل پیریت، اسفالریت، گالن، تترائدریت- تنانتیت، بورنونیت- بولانژریت، تووینیت- وینیت، جیمسونیت، استیبنیت، الکتروم، کالکوپیریت و کوولیت می‌باشد. مطالعات الکترون مایکروپروب کانیها در زونهای مختلف کانه‌زائی، نشان دهنده وجود طلا بصورت دانه‌های درشت الکتروم، همچنین درگیر در شبکه سولفیدها (از جمله پیریت، گالن) و سولفوسالتها می‌باشد. با توجه به مهمترین ویژگیهای کانه‌زائی در منطقه باریکا از جمله محیط تکتونیکی، سنگ دربرگیرنده، کانی‌شناسی و پاراژنز کانیها، محتوای فلزی، زون‌بندی عنصری، دگرسانی و مقایسه این ویژگیها با ذخایر ماسیوسولفید غنی از طلا، می‌توان گفت کانه‌زائی طلا- نقره (فلزات پایه و باریت) درمحدوده معدنی باریکا شباهت زیادی با ذخایر ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلای نوع Au-Zn-Pb-Ag از قبیل Rosbery، Hellyer وQueriver در تاسمانیا، Eskay Creek در کانادا و تعدادی ذخیره تیپ کروکو در Hokuroko Basin ژاپن دارد.

کلیدواژه‌ها