دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 1000270، تابستان 1387 (1) 
9. ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی


14. تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس

حورا احمدی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی