دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 1000270، شهریور 1387 (1) 
ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی