تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک

نویسندگان

چکیده

سازند گورپی در برش کاور شامل 213 متر مارن با میان لایه‌های مارن آهکی و حاوی دو عضو سیمره (لوفا) با لیتولوژی سنگ آهک و امام حسن با لیتولوژی سنگ آهک‌های رس‌دار می‌باشد که بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک این سازند، فاصله‌ی کامپانین میانی تا پالئوسن پسین را در بر می‌گیرد. به منظور تعیین و چگونگی تغییرات عمق دیرینه در زمان انبایش این سازند در جنوب ایلام، فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور در فرامینیفرهای بنتیک، درصد پوسته‌های هیالین، آگلوتینه‌ی کلسیتی، آگلوتینه‌ی غیر کلسیتی و نیز بنتیک‌های سطح‌زی (epifaunal) و درون‌زی (infaunal) و نسبت این دو گروه به یکدیگر تعیین شد. همچنین نسبت فرامینیفرهای پلانکتونیک به بنتیک‌های سطح‌زی تعیین و با استفاده از معادله‌ی
(D = e (3.58718 + (0.03534 × %P))) عمق بیش از 800 متر برای اغلب بخش‌های این سازند به دست آمد که مطالعه‌ی فرامینیفرهای بنتیک شاخص عمق نیز مؤید این مطلب می‌باشد. تطابق خوب منحنی تغییرات نسبی سطح آب به دست آمده در این مطالعه با منحنی‌های یوستازی موجود نشان‌دهنده‌ی تأثیر بالای عامل یوستازی نسبت به دیگر عوامل در ایجاد تغییرات عمق سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها