چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی

نویسنده

چکیده

سازند الیکا در برش تاش به ضخامت 300 متر یکی از کامل‏ترین برش‏ها درزون البرز شرقی محسوب می‏شود. مطالعات پتروگرافی نمایانگر این است که رسوبات برش تاش را می‏توان به چندین گروه از میکروفاسیس‏های آهکی تقسیم کرد. این میکروفاسیس‏های آهکی در چهار زیر محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد یا بار و دریای باز تشکیل شده‏اند. فقدان ریف و رخساره‏های دوباره رسوب کرده نشان می‏دهد که پلاتفرم کربناته سازند الیکا از نوع فلات قاره همانند جنوب خلیج‏ فارس از نوع رمپ بوده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشانگر چهار سکانس رسوبی رده سوم می‏باشد.

کلیدواژه‌ها