پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و در بخش شمال غرب شهرستان مشکین شهر قرار گرفته است. منطقه از نظر ساختاری در زون آذربایجان قرار گرفته و سنگ‌های پتاسیک آن شامل انواع متفاوتی می‌باشد که در برخی نقاط دیگر زون آذربایجان نیز شناخته شده است. سن سنگ‌های منطقه ائوسن میانی (میوسن؟) می‌باشد. سنگ‌های پتاسیک حاوی لوسیت شامل گروههای سنگی لوسیتیت، تفریت و تفریت فنولیتی می‌باشد. لوسیت که کانی شاخص در این سنگها می‌باشد در اندازه های بسیار ریز تا بسیار درشت وجود دارد. این سنگها از عناصر LIL غنی بوده و از عناصر HFS تهی شده است. پدیده ای که در منطقه قابل توجه و حائز اهمیت می‌باشد، دگرسانی شدید و وسیعی است که باعث شده تغییرات بسیار زیادی در سنگ‌های منطقه و مخصوصا انواعی که استعداد بیشتری برای دگرسانی داشته اند، رخ دهد. دگرسانی سه زون آرژیلیک، آلونیتی و سیلیسی را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها