ارزیابی کارایی مدل آنالیز آماری دو متغیره در پهنه‌بندی خطر رانش زمین

نویسندگان

چکیده

مدل‌های آماری مورد استفاده در پیش‌بینی خطر رانش زمین بر اساس مقادیر وزنی کمی شده (quantitative) اجرا می‌گردند. در مدل آنالیز آماری دو متغیره مقدار وزن برای هر کلاس از یک پارامتر مؤثر در رخداد رانش زمین مانند یک واحد لیتولوژیکی مشخص (از نقشه عامل لیتولوژی) و یا یک کلاس مشخص شیب عبارت از لگاریتم طبیعی دانسیته لغزش زمین در کلاس مربوطه تقسیم بر دانسیته لغزش در کل نقشه عامل است. روش مذکور بر اساس قطع (Crossing) نقشه ثبت لغزش با نقشه‌های پارامتریک مشخص، در سیستم اطلاعات جغرافیایی بنا شده است. این مدل در دو زیرحوضه امیری و هفت‌تن در محور هراز اجرا گردیده است. نتایج خروجی مدل بر اساس شاخص نسبت دانسیته (Dr) مورد ارزیابی واقع شده و در مقایسه با تحقیقات دیگر محققین در البرز وزاکرس مؤید کارایی مطلوب مدل در پیش‌بینی خطر رانش زمین است.

کلیدواژه‌ها