مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی استفاده از طبقه بندی سنگهای مخازن کربناته به واحدهای جریان هیدرولیکی در جهت ارتباط پارامترهای مخزنی صورت گرفته است. از آنجا که ارتباط ساده‌ای بین تخلخل، تراوایی و مقاومت ویژه الکتریکی در سنگهای مخازن کربناته ناهمگن وجود ندارد در این مطالعه با اندازه گیری آزمایشگاهی بر روی تعدادی نمونه‌های پلاگ از مخازن کربناته نشان داده‌ایم که با مرتب‌سازی و طبقه‌بندی داده‌ها به واحدهای جریان هیدرولیکی می‌توانیم ارتباط خوبی بین تراوایی با تخلخل و ضریب مقاومت ویژه سازندی ارائه نمائیم. واحدهای جریان هیدرولیکی از مقادیر تراوایی و تخلخل اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه محاسبه شده‌اند که در هر واحد جریان هیدرولیکی ارتباط تخلخل و تراوایی به مقدار قابل توجهی بهبود می‌یابد، و همبستگی قابل توجهی بین تراوایی و ضریب مقاومت ویژه سازندی بدست می‌آید (ضریب همبستگی2R در محدوده بین 0.61 و 0.79 قرار گرفته است). این همبستگی در واقع گسترش انطباق بین تخلخل و تراوایی در هر واحد جریانی هیدرولیکی است بطوریکه ارتباط بین تراوایی و ضریب مقاومت ویژه سازندی در مقایسه با ارتباط بین تخلخل و ضریب مقاومت ویژه سازندی به مقدار بیشتری بهبود یافته است. همچنین در این مطالعه نشان داده‌ایم که ارتباط بین فاکتور سیمان شدگی و تخلخل نمونه‌ها در تخلخلهای کمتر از 5/7 درصد بوسیله یک معادله خطی قابل ارائه می‌باشد و پراکندگی مقادیر سیمان شدگی با شاخص منطقه ای جریان(FZI) نسبت عکس دارد.

کلیدواژه‌ها