پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه پالئواکولوژی سازند کشف رود، برش قلعه سنگی واقع در 110 کیلومتری شرق مشهد به ضخامت 1090 متر انتخاب و اندازه گیری شد که تنها قسمت میانی تا بالایی این برش حاوی پالینوفلورا به مقدار فراوان و با حفظ شدگی نسبتاً خوب بود. سازند کشف رود در این برش بصورت دگرشیبی زاویه دار بر روی سازند سینا (لادنین) و بصورت ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند مزدوران (آکسفوردین-کیمریجین) قرار گرفته است. مجموعاً 60 گونه اسپور (متعلق به 39 جنس)، 22 گونه پولن (متعلق به 12 جنس)، 19 گونه داینوفلاژله (متعلق به 12 جنس)، 2 گونه اسپور جلبک (متعلق به 2 جنس)، 3 گونه اسپور قارچ (متعلق به 3 جنس) و 1 گونه آکریتارک شناسایی گردیدند. میوسپورها شامل انواع ترایلت دار، با تقارن شعاعی و پولن‌ها از انواع تک شیاره، تک باله، دو باله و سه باله از بقیه پالینومورف ها فراوان تر بودند. از نظر فراوانی داینوفلاژله ها، اسپور قارچها، جلبک ها، آکریتارک ها و آستر داخلی فرامینیفرها بخش کوچکی از مجموعه پالینومورف ها را تشکیل می دهند. گیاهان والد اسپورها و پولنهای موجود در برش مورد مطالعه متعلق به پتروفیتا Pterophyta))، کنیفروفیتا(Coniferophyta)، بریوفیتا (Bryophyta)، (لیکوپودوفیتا Lycopodophyta)، سیکادوفیتا، ((Cycadophyta پتریدوسپرموفیتا (Pteridospermophyta)و ژینکوفیتا (Ginkgophyta) می‌باشند. فراوانی میوسپورهای ,Dictyophyllidites Klukisporites و Cyathiditesکه متعلق به پتروفیتا (سرخس‌ها) می‌باشند نشان دهنده فراوانی سرخس‌ها در منطقه بوده و دلیلی بر وجود آب و هوای گرم و مرطوب در زمان باژوسین-باتونین (Bajocian – Bathonian) می‌باشند. وجود اسپورهای قارچ به همراه داینوفلاژله های مربوط به آب و هوای گرم مانند Sentusidinium villersense, Chytroeisphaeridia chytroeides, Lithodinia sp. cf. L. jurassica, Rhynchodiniopsis cladophora, Gonyaulacysta centriconnata, Pareodinia antenata , Pareodinia ceratophora, Cribroperidinium sp., Dichadogoyaulax culumula, Egmonthodinium sp. cf. E. polyplacophorum دلیلی دیگر بر شرایط گرم تا نیمه گرم و مرطوب در زمان تشکیل رسوبات سازند کشف رود در منطقه می‌باشند. وجود ماکروفسیلهای دریایی (آمونیت‌ها) و درصد بالای پالینوفلورا (اسپور و پولنهای مربوط به گیاهان خشکی) نسبت به پالینومورفهای دریایی (داینوفلاژله های پروکسیمیت و اکریتارک) نشان دهنده یک دریای آزاد نزدیک به ساحل در برش قلعه سنگی می‌باشد. شباهت زیاد پالینومورفهای موجود در دو برش سنجدک و قلعه سنگی، باستثنای چند گونه متفاوت، نشانگر آن است که شرایط رسوبگذاری و آب و هوایی یکسانی در شرق و جنوب شرق مشهد در طی باژوسین– باتونین حکمفرما بوده است.

کلیدواژه‌ها