استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی

نویسندگان

چکیده

تغییرات نسبت ایزوتوپ /86Sr 87Sr دراقیانوسها محسوس نیست. زیرا این نسبت به آرامی در میلیون ها سال تغییر می‌نماید. استرانسیوم در پوسته آهکی جانوران دریایی وجود دارد. نسبت /86Sr 87Sr اقیانوسها در زمانهای زمین‌شناسی گذشته را می‌توان درپوسته جانوران آن زمان برآورد کرد. سنگ های رسوبی، دارای تجمعی از فسیل های حاوی پوسته آهکی جانوران هستند. از اندازه‌گیریهای نسبت /86Sr 87Sr می‌توان به جوابهای مشابهی رسید که دیگرتکنیکها در رابطه با ارتباط سازی سنی بکار می‌برند همچنین استفاده از این روش بسیار دقیق، زمین شناسان، فسیل شناسان، اقیانوس شناسان، و ژئوشمیست ها را قادر ساخته است که به پاسخ خیلی از سوالات و ابهامات دست یابند. در مطالعه حاضر تعداد 201 نمونه (پالئوژن تا ژوراسیک) ازچاه سولابدر- 3 واقع در جنوب حوضه دزفول شمالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پروفیل نسبت /86Sr 87Sr نمونه‌های کار شده با پروفیل جهانی مقایسه گردید. نتیجه مقایسه بین منحنی تکاملی نسبت ایزوتوپ /86Sr 87Sr دریاهای فانروزوئیک و منحنی بدست آمده از اینتروال پالئوژن تا ژوراسیک چاه سولابدر 3 درتطابق بسیار خوب با منحنی جهانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها