تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه 25 نمونه نفتی از لایه‌های مختلف از میادین واقع در بخش ایرانی خلیج‌فارس مورد ارزیابی‌های ایزوتوپی، درجه ْAPI، مقدار درصد S، نسبت Ni/V و همچنین آزمایشات ژئوشیمیایی بوسیله روش‌های استخراج، تفکیک برش‌ها، کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی قرار‌گرفت. بر‌ اساس نتایج بدست‌آمده از این آزمایشات، نفتهای مورد مطالعه در نواحی چهار‌گانه، به سه خانواده اصلی A، B و C تفکیک شدند. خانواده A نفتهایی با منشاء کربناته، گروه B نفتهایی با منشاء حدواسط (کربناته شیلی) وخانوادهC نفتهایی با منشاء آواری می‌باشند. خانواده A به دو زیر‌خانواده a1 و a2 تفکیک می‌شوند. زیرخانواده a1 محدوده سنی پالئوزوئیک پسین تا مزوزوئیک (ژوراسیک زیرین) را در‌ بر‌می‌گیرد و زیر‌خانواده a2 در محدوده سنی پالئوزوئیک قرار‌دارد. خانواده B نیز به سه زیرخانواده b1 (بامحدوده سنی ژوراسیک پسین تا میوسن)، زیرخانواده b2 (محدوده سنی پالئوزوئیک پسین تا ژوراسیک زیرین) و زیرخانواده b3 به سن جوانتر از کرتاسه تقسیم می‌شوند. خانواده C به زیرخانواده c1 در محدوده سنی پالئوزوئیک پسین تا ژوراسیک زیرین و زیرخانواده c2 در محدوده سنی جوانتر از کرتاسه تفکیک می‌شوند. سیستم‌های نفتی حاکم بر مناطق تحت مطالعه شباهت زیادی را با سیستم‌های نفتی حاکم برکشورهای همجوار نشان می‌دهند و احتمالاً منطقه تحت تأثیر همان سیستم‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها