عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

سازند های دالان و کنگان مهمترین سنگ مخزنهای گازی در جنوب ایران و خلیج فارس بوده و بالغ بر 18 درصد منابع گازی دنیا را در خود جای داده اند. اصلی ترین رخساره مخزنی این سازندها، رخساره های اووئیدی-گرینستونی است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی این رخساره ها عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی آن شناسایی و تاثیر هر کدام از این عوامل بر خواص مخزنی مشخص گردد. بدین منظور مغزه های واحد دالان بالایی به ضخامت 272 متر در برش تحت الارضی خلیج فارس مطالعه گردید. بر اساس مطالعات رسوب شناسی، رخساره مخزنی مورد مطالعه خود شامل سه میکرو فاسیس پلوئید / اووئید گرینستون دانه ریز، اووئید گرینستون دانه متوسط و اینترا کلاست / بایوکلاست اووئید گرینستون دانه درشت می باشد. محیط رسوبگذاری این رخساره از پهنه های کشندی تا تپه های سدی اوولیتی-بایوکلاستی متغیر می‌باشد. جهت بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات مخزنی، عوامل بافتی و عوامل دیاژنزی به تفکیک مطالعه شده و با ترسیم نمودارهای مربوطه تاثیر هر کدام از این عوامل مشخص گردید. از عوامل بافتی مؤ ثر برخصوصیات مخزنی رخساره مورد مطالعه، اندازه، شکل دانه ها، جورشدگی و فابریک سنگ است. پدیده‌های دیاژنزی مهمی که خصوصیات مخزنی رخساره های گرینستونی را متاثر ساخته اند شامل فرایندهای تراکم، سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، انیدریتی شدن و شکستگی می باشند.

کلیدواژه‌ها